Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr i księgowości w Ośrodku Sportu i Rekreacji w MyśliborzuZałącznik nr 1

Myślibórz, dnia…………………………..

…………………………………………….
              Imię i nazwisko

………………………………………………
           Adres zamieszkania

                   Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. 1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka i Rekreacji w Myśliborzu adres:ul. 11 listopada 2, 73-400 Myślibórz
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Szybowski, tel. 500 264 467, email. szybowski@pgksa.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, jako organu reprezentującego samorząd Miasta i Gminy Myślibórz – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane będzie Urząd Miasta i Gminy Myślibórz
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
  8. w zakresie, którego nie dotyczą inne przepisy, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

…………………………………………

Podpis  osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 2

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO:

 

            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach-wymagane jeśli przekazane dane obejmują  szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO” .

…………………………………………………..

Podpis kandydata do pracy

Załącznik nr 3                                                                                               

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………..

 2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………

 3. Dane kontaktowe……………………………………………………………………………………………………………

                                                   (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na  
     określonym stanowisku)………………………………………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł

                                                                      zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju     
    lub na określonym stanowisku)……………………………………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy  
    określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców

                                                                 oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
    szczególnych………………………………………………………………………………………………………………………….…

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                         
  …………………………………..                                      ………………………………………………………………..     
      (miejscowość i data)                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)