Karta zgłoszenia na zajęcia doskonalenia nauki pływania na Pływalni Krytej w Myśliborzu

Myślibórz, dnia ……….. 2021r.

                                                                             Dyrektor Ośrodka Sportu
                                                                             i Rekreacji w Myśliborzu
                                                                             ul. 11-go Listopada 2
                                                                           74-300 Myślibórz

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA, DOSKONALENIA NAUKI PŁYWANIA  NA PŁYWALNI KRYTEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 18 W MYŚLIBORZU.

I.DANE OPIEKUNA PRAWNEGO DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA:

1. Imię i nazwisko rodzica /opiekuna………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………..…….……………..
3. Tel. kontaktowy …………………………………………………………………………….……………….
 4. Pesel: ……………………………………………………………………………………………..…….………..
II. DANE UCZESTNIKA:

1. Imię i nazwisko ………..……………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………….…..………….….…

III.DEKLARUJĘ UDZIAŁ UCZESTNIKA  W ZAJĘCIACH:

      Zajęcia grupowe z instruktorem z  Panem Dariuszem Strachotą,
 
     Zajęcia indywidualne z instruktorem  z Panem Dariuszem Strachotą,
      Zajęcia grupowe z instruktorem z  Panią Dorotą  Chołocińską,
      Zajęcia indywidualne z instruktorem  z Panią Dorotą Chołocińską.

IV .OŚWIADCZAM, ŻE WYBIERAM FORMĘ PŁATNOŚCI:

       w  I racie,
      w II ratach.Oświadczam, że stan zdrowia uczestnika  zgłoszonego do udziału w zajęciach pozwala
najego udział w zajęciach na basenie.Karty zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@osirmysliborz.pl,  osobiście złożyć  w biurze OSiR w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 5, lub u instruktora prowadzącego zajęcia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie zajęć doskonalenia nauki pływania na pływalni krytej. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ul.11-go Listopada 2, 74-300 Myślibórz, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 500 264 467,
 3. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia zajęć doskonalenia nauki pływania.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom.
 5. Dane będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania                                  i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy OSiR w Myśliborzu.
 6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych.
 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Właściwe zaznaczyć

Konkurs na najlepszych sportowców i trenera Gminy Myślibórz w 2020 r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ogłosił konkurs na najlepszych sportowców i trenera Gminy Myślibórz w 2020r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 15:00

Karta zgłoszenia na zajęcia nauki pływania na

Myślibórz, dnia ……….. 2021r.

                                                                             Dyrektor Ośrodka Sportu
                                                                             i Rekreacji w Myśliborzu
                                                                             ul. 11-go Listopada 2
                                                                           74-300 Myślibórz

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA DOSKONALENIA NAUKI PŁYWANIA  
NA PŁYWALNI KRYTEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 18
W MYŚLIBORZU.

I.DANE OPIEKUNA PRAWNEGO DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA:

1. Imię i nazwisko rodzica /opiekuna…………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………..…….……………
3. Tel. kontaktowy …………………………………………………………………………….…………..…

II. DANE UCZESTNIKA:

1. Imię i nazwisko ………..……………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………….…..…………….…
3. Pesel: ……………………………………………………………………………………………..…….………..
III.DEKLARUJĘ UDZIAŁ UCZESTNIKA  W ZAJĘCIACH:

      Zajęcia grupowe z instruktorem z  Panem Dariuszem Strachotą,
 
     Zajęcia indywidualne z instruktorem  z Panem Dariuszem Strachotą,
      Zajęcia grupowe z instruktorem z  Panią Dorotą  Chołocińską,
      Zajęcia indywidualne z instruktorem  z Panią Dorotą Chołocińską.

IV .OŚWIADCZAM, ŻE WYBIERAM FORMĘ PŁATNOŚCI:

       w  I racie,
      w II ratach.Oświadczam, że stan zdrowia uczestnika  zgłoszonego do udziału w zajęciach pozwala
najego udział w zajęciach na basenie.Karty zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@osirmysliborz.pl,  osobiście złożyć  w biurze OSiR w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 5, lub u instruktora prowadzącego zajęcia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie zajęć doskonalenia nauki pływania na pływalni krytej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ul.11-go Listopada 2, 74-300 Myślibórz, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 500 264 467,
 3. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia zajęć doskonalenia nauki pływania.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom.
 5. Dane będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania                                  i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy OSiR w Myśliborzu.
 6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych.
 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Właściwe zaznaczyć

Otwarcie Pływalni Krytej w Myśliborzu od dnia 12. 02. 2021 r.

Informujemy, że od dnia 12.02.2021r. do dnia 28.02.2021r. Pływalnia Kryta w Myśliborzu ponownie otwarta. Korzystanie z pływalni odbywa się w reżimie sanitarnym. Obowiązuje noszenie maseczek przy wejściu i wyjściu z pływalni oraz dezynfekcja rąk. Z sauny korzystać mogą  max. 2 osoby. Trybuny pozostają  zamknięte.

Zapraszamy