Logo OSiR Myślibórz
OŚRODEK SPORTU
i REKREACJI

w Myśliborzu
Image Description Image Description
Image Description Image Description

Ogłoszenie o III przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Myślibórz , będacych w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2022

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu

z dnia 14 listopada  2022 roku

 

 

Ogłoszenie o III przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków

trwałych będących własnością Gminy Myślibórz, będących w zarządzie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.

 

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ogłasza III przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż n/w środków trwałych:

Lp.

Nazwa środka, typ

Rok

produkcji

Cena wywoławcza w zł brutto

1.

Piec centralnego ogrzewania Galmet KWR Z.W +S. Moc cieplna 70 KW, moc kotła 950 kj., Paliwo stałe, miał, węgiel kamienny, ekogroszek, drewno. Kocioł wyposażony jest w elektroniczny sterownik z algorytmem PID i wentylator nadmuchowy. Sprawny technicznie.

2017

6.020,00 zł.

2.

Zbiornik na ciepłą wodę użytkową GALMET SGW  SKAY 200 litrów. Pojemność wody 197 l., klasa efektywności energetycznej klasa B, moc wymiennika 33.6 kW.

    2017

770,00 zł.

3.

Łódź  typu CADET- 3 sztuki

2015

200,00 zł.  - szt.

 

 1. Środki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
  ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Oferta pisemna powinna być sporządzona w języku polskim, wskazywać, którego środka dotyczy i zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę do  i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem środków przetargu;
 4. oświadczenie o zabraniu środków na własny koszt,
 5. być podpisana w czytelny sposób

 

 1. Ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami należy  umieścić  w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej następujący: „Oferta w III przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków trwałych poz. ….” Nie otwierać przed 09.12.2022r.  godz. 1000.

 

 1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub tylko na wybrany środek.   

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marcinkowskiego 5; 74-300 Myślibórz lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Spotu i Rekreacji w Myśliborzu
  ul. Marcinkowskiego 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 roku do godziny 1000.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2022r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

 

 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 1. Jeżeli  nie będzie można dokonać wyboru oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, oferenci ci zostaną poproszeni do złożenia ofert dodatkowych. Nie mogą jednak zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonej przez siebie ofercie.

 

 1. W przypadku stwierdzenia braków w złożonej ofercie oferent zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie określonym przez Organizatora pod rygorem odrzucenia oferty.

 

 1. O wyborze oferty jak również o jej odrzuceniu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 

 1. Od wyników przetargu nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

 

 

 

 

Myślibórz, dnia  14 listopada 2022 roku.

                    

 

 

 

 

 

Załącznik -  wzór oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

ul. Marcinkowskiego 5,
74-300 Myślibórz

Telefon:

+48 95 747 25 12