Logo OSiR Myślibórz
OŚRODEK SPORTU
i REKREACJI

w Myśliborzu
Image Description Image Description
Image Description Image Description

Regulaminy

Zał.  nr 1 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 25 maja 2023 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W MYŚLIBORZU

 

§1

 

ZASADY  OGÓLNE

 

 1. Stadion Miejski w Myśliborzu zwany w dalszej części Regulaminu Stadionem jest obiektem usytuowanym w Myśliborzu, przy ul. 11 Listopada 2.
 2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze stadionu i przebywania na nim ludzi.
 3. Zarządcą stadionu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
 4. Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach obowiązujących podczas imprez, zawodów i zajęć sportowych.
 5. Stadion składa się z bieżni lekkoatletycznej, trzech boisk piłkarskich o nawierzchni trawiastej, kompleksu boisk „Orlik” składających się z boiska piłkarskiego o nawierzchni
  syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w koszykówkę, siatkówkę
  i tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej. Na stadionie znajdują się obiekty magazynowo – socjalne, kontener spikera, trybuny oraz utwardzony plac parkingowy.
 6. Teren stadionu  jest miejscem ogólnodostępnym.
 7. Stadion jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 22.00.
 8. Udostępnienie stadionu poza godzinami otwarcia stadionu wymaga uzgodnienia z Zarządcą stadionu.
 9. Stadion jest udostępniany dla:
 1. Klubów sportowych  na organizację zajęć sportowych i zawodów sportowych,
 2. Szkół na realizację zajęć z wychowania fizycznego z wyłączeniem głównego boiska piłkarskiego,
 3. Grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą stadionu,
 4. Osób fizycznych w celu uprawiania rekreacji ruchowej z wyłączeniem głównego boiska piłkarskiego.
 1. Podstawą udostępnienia stadionu dla klubów sportowych, szkół i organizatorów imprez jest zawarcie umowy z Zarządcą stadionu.
 2. Korzystanie z obiektów stadionu odbywa się według ustalonego harmonogramu, zatwierdzonego przez Zarządcę stadionu.
 3. Obiekty i urządzenia, w które wyposażony jest stadion mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Osoby fizyczne, korzystające z obiektów stadionu muszą dostosować się do  trwających na stadionie zawodów, zajęć treningowych, zajęć wychowania fizycznego i nie zakłócać  ich przebiegu.
 5. Podczas zawodów sportowych, imprez i uroczystości na stadionie, osoby niebędące bezpośrednimi uczestnikami tych wydarzeń mogą przebywać na trybunach i na miejscach
  do tego przeznaczonych.
 6. Zajęcia wychowania fizycznego, organizowane przez szkoły muszą odbywać się tylko
  w zorganizowanych grupach,  pod opieką nauczycieli, opiekunów grup.
 7. Zajęcia sportowe i  treningi muszą obywać się pod opieką trenerów lub instruktorów.
 8. Prowadzący zajęcia sportowe jest zobowiązany do zapoznania uczestników z zasadami korzystania z urządzeń i obiektów sportowych  na terenie stadionu.
 9. Zarządca stadionu zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia całego stadionu lub poszczególnych obiektów w następujących sytuacjach:
 1. Organizacji zawodów sportowych,
 2. Organizacji imprez i uroczystości,
 3. Epidemii,
 4. Okoliczności uzgodnionych z Burmistrzem Myśliborza.
 1. Istnieje możliwość najmu całego stadionu lub poszczególnych jego obiektów na podstawie umowy.
 2. Wysokość opłat za wynajem stadionu, jego poszczególnych obiektów lub wyposażenia określone są w Zarządzeniu Burmistrza Myśliborza.
 3. Kluby sportowe i stowarzyszenia, które zgodnie ze swoim statutem realizują nieodpłatnie zadania z zakresu sportu i posiadają swoją siedzibę na terenie Gminy Myślibórz, są zwolnione z czynszu dzierżawnego za użytkowanie pomieszczeń będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
 4. Działalność gospodarcza taka jak: gastronomiczna, handlowa, usługowa, artystyczna może odbywać się na terenie stadionu, tylko i wyłącznie  za zgodą Zarządcy i na podstawie umowy.

§2

 

ZASADY  UŻYTKOWANIA BOISK PIŁKARSKICH O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

 

 1. Na boiskach piłkarskich o nawierzchni trawiastej, zwane dalej boiskami, obowiązują ograniczenia związane z prawidłowym  utrzymaniem  tej nawierzchni.
 2.  Boisko główne służy do organizacji rozgrywek piłkarskich i treningu bezpośrednio przed meczem piłkarskim.
 3. Boisko boczne treningowe służy do rozgrywek piłkarskich, treningów, treningów bramkarzy.
 4. Boisko boczne treningowe małe służy do rozgrywek piłkarskich dla dzieci, treningów piłkarskich dla dzieci.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na boisko główne  bez zgody Zarządcy stadionu.
 6. Zajęcia na boiskach odbywają się  według ustalonego harmonogramu.
 7. Na boisku głównym mogą odbyć się nie więcej  niż dwa mecze piłkarskie w pełnym wymiarze czasowym w ciągu 7 dni.
 8. Szczegółowe zasady korzystania i przygotowania boiska do rozgrywek reguluje umowa z klubem sportowym.
 9. Zarządca stadionu nie odpowiada za nieprzygotowanie boiska do meczu piłkarskiego lub braku dostępu do obiektu, w przypadku niezgłoszenia zmiany kalendarza rozgrywek,  trudnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły przygotowanie boiska w należyty sposób oraz poddania boiska zabiegom agrotechnicznym.
 10.  Zabrania się samowolnego przestawiania bramek, słupków i innych urządzeń,  bez zgody Zarządcy stadionu.

 

 

 

 

 

 

§3

 

ZASADY  UŻYTKOWANIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ, SKOCZNI W DAL
I WZWYŻ

 

 1. Bieżnia i powierzchnia lekkoatletyczna przeznaczone są do uprawiania biegowych
  i technicznych konkurencji lekkoatletycznych takich  jak:
 1. Skok wzwyż,
 2. Skok w dal,
 3. Trójskok,
 4. Pchnięcie kulą.
 1. Osoby korzystające z obiektów do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych muszą posiadać odpowiednie obuwie sportowe, które dostosowane jest do używania na bieżni
  ( odpowiednia długość kolców metalowych).
 2. Zabrania się wchodzenia na bieżnię lekkoatletyczną i na boiska do gry w koszykówkę
  i siatkówkę, w butach do gry w piłkę nożną lub w butach niesportowych.
 3. Zabrania się na bieżni lekkoatletycznej, boiskach do gry w  koszykówkę i siatkówkę jazdy na rowerach, deskorolkach,  hulajnogach i innych.
 4. Korzystanie z obiektów do konkurencji technicznych, takich jak: skok wzwyż, skok w dal, trójskok, rzut kulą może się odbywać  tylko za zgodą  pracownika Zarządcy stadionu.
 5. Wydawanie sprzętu do konkurencji technicznych odbywa się tylko dla  uprawnionych osób.
 6. Używanie bieżni lekkoatletycznej odbywa się tylko  po wyznaczonych torach.

 

§4

 

                 ZASADY KORZYSTANIA Z BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH I SOCJALNYCH

 

 1. Budynki socjalne i gospodarcze na stadionie służą do zabezpieczenia sanitarnego, szatniowego organizowanych zawodów i zajęć sportowych.
 2. W pomieszczeniach gospodarczych magazynowany jest sprzęt sportowy, sprzęt wodny, wyposażenie żeglarskie.
 3. Część pomieszczeń może być objęta  umowami najmu na podstawie umów najmu lub użyczenia.
 4. Korzystający z pomieszczeń socjalnych, toalet, szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i czystości.
 5. Zarządca zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji części pomieszczeń socjalnych, szatni i pomieszczeń gospodarczych, w związku z prowadzonymi remontami lub organizacją zawodów i imprez sportowych.

§5

 

                                              ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONIE

 

Na terenie  stadionu zabrania się:

 1. Wnoszenia niedozwolonych przedmiotów takich jak:
 1. butelki  szklane,
 2. fajerwerki, petardy i inne przedmioty pirotechniczne,
 3. substancje  chemiczne do rozpylania, spryskiwania, środki żrące,
 4. broń lub elementy ją przypominające.
 1. Używania  nakryć głowy,  kominiarek,  które utrudniają identyfikacje osoby.
 2. Wnoszenia  i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 3. Przebywania na terenie stadionu poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 4. Palenia tytoniu,  w tym papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 5. Wprowadzania zwierząt, poza wystawami.
 6. Prowadzenia działalności handlowej, akwizycyjnej, rozdawania ulotek i innych druków bez zgody Zarządzającego stadionem.
 7. Parkowania pojazdów,  w tym rowerów,  poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 8. W razie stwierdzenia u osób wchodzących na stadion przedmiotów niebezpiecznych
  i zabronionych, na które wymagane jest zezwolenie, służby porządkowe informują o tym fakcie policję.
 9. Przedmioty, które zostały zatrzymane przez służby porządkowe zostają przekazane do depozytu i wydane właścicielowi,  po zakończeniu zawodów  bądź imprezy.
 10. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką  osób pełnoletnich.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz blokowania dróg ewakuacyjnych.
 12. Samochody mogą parkować na terenie stadionu  tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 13. Rowery należy pozostawić w miejscach do tego przeznaczonych – w stojakach do rowerów.
 14. Na całym obiekcie obowiązują zasady BHP i PPOŻ.
 15. Teren stadionu objęty jest systemem monitoringu.
 16. Osoby w stanie wskazujące na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających  nie będą wpuszczane na stadion.
 17. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu i Regulaminu poszczególnych imprez będą usuwane z terenu stadionu przez służby porządkowe lub uprawnione służby.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Zarządca stadionu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 25 12, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu sportowego należy kontaktować się pod nr tel.  alarmowych:

       999 – Pogotowie Ratunkowe

       998 – Straż Pożarna

       997 – Policja

       112 – Telefon alarmowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.  nr 2 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 25 maja 2023 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO

KORTY TENISOWE

 

§1

 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Zarządcą i administratorem kortów tenisowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Myśliborzu z siedzibą w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie kortów tenisowych OSiR w Myśliborzu.
 3. Obiekt czynny jest od 1 maja do 30 września.
 4. Z kortów można korzystać codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, korzystanie z kortu
  w innych godzinach  jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu w biurze OSiR.
 5. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu i powinny zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 6. Z obiektów sportowych mogą korzystać:
 • dzieci i młodzież (pod opieką dorosłych),
 • kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia,
 • osoby dorosłe.
 1. W celu wejścia na korty należy się zgłosić się biura OSiR  przy ul. Marcinkowskiego 5 lub do punktu wypożyczalni sprzętu wodnego i odebrać klucz do kortów.
 2. OSiR nie udostępnia osobistego sprzętu do grania.

 

                                                                    §2

 

PRZEZNACZENIE

 

 1. Korty są miejscem do gry w tenisa ziemnego. Zabrania się wykorzystywać obiekt do innych gier lub dyscyplin sportowych.
 2. Korty służą do nauki gry w tenisa, treningów i zawodów.
 3. Zabrania się poruszania po kortach rowerami, na rolkach, lub na innych urządzeniach.
 4. Na kortach obowiązują stawki opłat za korzystanie obiektu sportowego określone Zarządzeniem Burmistrza Myśliborza.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu sportowego po uzgodnieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
 6. Wszystkich użytkowników obiektu sportowego obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości na obiekcie
  i w jego bezpośrednim otoczeniu.

 

  §3

 

ZACHOWANIE NA KORCIE

 

 1. Wejście na korty może odbywać się wyłącznie w obuwiu sportowym z płaską podeszwą.
 2. Każdy kto przebywa na kortach powinien zachować się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym użytkownikom.
 3. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
 1. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
 2. wnoszenia i spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych;
 3. zażywania narkotyków oraz  wszelkich substancji odurzających i psychotropowych
 4. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
 5. wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami;
 6. palenia papierosów (w tym elektronicznych) na terenie całego obiektu.
 1. Po zakończonej grze, cały kort (także z liniami końcowymi i bocznymi) należy wyrównać.
 2. Obiekt jest monitorowany.

 

                     §4

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać jednostce zarządzającej kortami.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Zarządca obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 25 12, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu sportowego należy kontaktować się pod nr tel.  alarmowych:

       999 – Pogotowie Ratunkowe

       998 – Straż Pożarna

       997 – Policja

       112 – Telefon alarmowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 3 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 25 maja 2023 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISK

UTWORZONYCH PRZEZ GMINĘ  MYŚLIBÓRZ

 

Zarządcą terenu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz,
ul. Marcinkowskiego 5 tel. 95 747 25 12, www.osirmysliborz.pl, e-mail: 
biuro@osirmysliborz.pl

 1. Kąpielisko czynne i strzeżone jest w okresie wakacji w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Kąpielisko strzeżone jest tylko na odcinku wyznaczonym przez tabliczki z napisem plaża strzeżona.
 3. Kąpielisko ma wyznaczone strefy pływania:
 1. boje czerwone - strefa dla nieumiejących pływać;
 2. boje żółte – strefa dla umiejących pływać;
 3. brodzik dla dzieci.
 1.  Znaczenie flag:
  a) biała - kąpiel dozwolona;
  b) czerwona - zakaz kąpieli.
 2.  Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się tylko
  w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.
 3.  Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego.
 4.  Kąpieliska są strzeżone przez Ratowników Wodnych posiadających wymagane prawem    uprawnienia.
 5.  Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.
 6.  Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek poinformować ratowników o przybyciu,
   a kąpiel powinna odbywać się na zasadach określonych dla grup zorganizowanych.
 7.  Zabrania się :
 1.  używania do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 2.  niszczenia urządzeń i sprzętu znajdujących się na kąpielisku oraz zakłócania spokoju,
 3.  wrzucania i popychania innych osób do wody,
 4.  wchodzenia na wieżę i inne urządzenia ratownicze,
 5.  skakania do wody,
 6.  zaśmiecania terenu kąpieliska,
 7.  rozpalania grilla i ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 8.  jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i innych pojazdach mechanicznych
  z wyłączeniem pojazdów Zarządcy,
 9.  wprowadzania psów i innych zwierząt,
 10. pływania sprzętem po strefie przeznaczonej do kąpieli.
 11. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
 12. wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych;
 13. zażywania narkotyków oraz  wszelkich substancji odurzających i psychotropowych
 14. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
 15. wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami;
 16. palenia papierosów (w tym elektronicznych) na terenie całego obiektu.

 

 1.  Wszelkie wypadki zgłaszać należy ratownikowi.

 

 1.  Skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do biura OSiR lub pod
  nr tel. 95 747 25 12.
 2. Korzystanie z kąpieliska jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się z regulaminem kąpieliska utworzonym przez Gminę Myślibórz.
 3. Na kąpieliskach obowiązują stawki opłat za korzystanie z urządzeń będących na wyposażeniu kąpielisk, które określone są Zarządzeniem Burmistrza Myśliborza.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Zarządca Obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 25 12, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu należy kontaktować się
pod nr tel.  alarmowych:

 502-160-139 - WOPR

       999 – Pogotowie Ratunkowe

       998 – Straż Pożarna

       997 – Policja

       112 – Telefon alarmowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.  nr 4 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 25 maja 2023 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MYŚLIBORZU

 

 1. Zarządcą i administratorem  wypożyczalni sprzętu pływającego jest Ośrodek Sportu                 i Rekreacji w Myśliborzu z siedzibą w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Wypożyczalnia sprzętu pływającego jest czynna:
  a) W okresie otwarcia Kąpieliska Miejskiego przy ul. Szarych Szeregów od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 18.00.
  W piątek od godziny 10.00 do 19.00,  sobotę i niedzielę w godzinach od 9.00 do 19.00.
  b) W okresie od maja do 15 września poza sezonem otwarcia Kąpieliska Miejskiego wypożyczalnia jest czynna w każdy dzień tygodnia od godziny 10.00 do 18.00.
  Godziny pracy wypożyczalni mogą ulec zmianie, w zależności od warunków pogodowych.
 3. Wysokość opłat za korzystanie ze sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu wypożyczalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu określa Zarządzenie Burmistrza Myśliborza.
 4. Cennik opłat dotyczy wypożyczenia na pełne godziny, przekroczenie czasu wypożyczenia do pół godziny - wynajmujący jest zobowiązany uiścić 50% opłaty za 1 godz., przekroczenie wypożyczenia powyżej pół godziny - wynajmujący ponosi opłatę za 1 godzinę.
 5. Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat, po okazaniu u pracownika wypożyczalni dokumentu tożsamości.
 6. Wypożyczając sprzęt wodny należy obowiązkowo pobrać wyposażenie ratunkowe ( kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne ) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu. Zabrania się zdejmowania kamizelki podczas rejsu.
 7. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających sprzęt pływający nie jest wypożyczany. Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu osobom, co do których ma podejrzenie o spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Zakazane jest wnoszenie alkoholu na sprzęt pływający.
 9. Zabrania się zabierania osób powyżej dopuszczalnej liczby miejsc dla danego sprzętu pływającego.
 10. Zabrania się kąpieli i skoków do wody.
 11. Na pokład powinno się wchodzić w obuwiu miękkim, które nie będzie powodowało niszczenia sprzętu.
 12. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do obserwacji warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom.
 13. Odstępowanie sprzętu pływającego innym osobom i pozostawianie go bez dozoru jest zabronione.
 14. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia obsługi wypożyczalni, Służb Ratunkowych. Numer telefonu jest dostępny na sprzęcie pływającym.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego regulaminu pracownik wypożyczalni może zażądać natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 16. W przypadku dużej fali i silnego wiatru lub złych warunków pogodowych, wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Zarządca Obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 25 12, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu należy kontaktować się pod nr tel.  alarmowych:

502-160-139 – WOPR
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – Telefon alarmowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.  nr 5 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 25 maja 2023 r.

 

REGULAMIN PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MYŚLIBORZU

 

 1. Zarządcą i administratorem przystani żeglarskiej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Myśliborzu z siedzibą w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Osoby pełnoletnie uprawnione są do żeglowania po całym akwenie Jeziora Myśliborskiego.
 3. Osoby niepełnoletnie żeglują tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
 4. Jachty wychodzące z portu zobowiązane są do wpisania w książce portowej następujących danych: nazwisko i imię sternika, nazwę jachtu, daty i godziny wypłynięcia oraz przewidywaną godzinę powrotu.
 5. Sternicy jachtów zobowiązani są do wyposażenia jachtu w odpowiednią ilość środków ratunkowych, zgodnie z przepisami.
 6. Sternicy jachtów zobowiązani są do zabierania na pokład jachtu tylu członków załogi,
  ile przewiduje karta rejestracyjna jachtu.
 7. Członkowie sekcji żeglarskich mogą żeglować tylko w obecności instruktorów lub trenerów, zgodnie z planem zajęć poszczególnych klas. Plan zajęć należy uzgodnić z Zarządcą obiektu.
 8. Żeglarze zobowiązani są bezwarunkowo żeglować w pasach lub kamizelkach ratunkowych, niezależnie od warunków atmosferycznych.
 9. Jachty oraz inne jednostki pływające znajdują się w pobliżu wywróconego jachtu, winny natychmiast przystąpić do akcji ratowniczej.
 10. Cumowanie sprzętu pływającego na terenie przystani odbywa się na zasadzie odpłatności oraz po podpisaniu stosownej umowy. Miejsce cumowania jachtu, łodzi, skutera jest uzgodnione
  z Zarządcą obiektu i nie można go odstąpić, osobom trzecim, bez zgody Zarządcy.
 11. Na przystani żeglarskiej obowiązują stawki opłat za cumowanie sprzętu pływającego określone Zarządzeniem Burmistrza Myśliborza.
 12. Kluby sportowe i stowarzyszenia, które zgodnie ze swoim statutem realizują nieodpłatnie zadania z zakresu sportu i posiadają swoją siedzibę na terenie Gminy Myślibórz, są zwolnione z czynszu dzierżawnego za użytkowanie pomieszczeń  na przystani żeglarskiej oraz jednego pomostu będącego w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
 13. Kapitanowie jednostek są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego jednostki przed wyjściem z przystani.
 14. Osoby przebywające na ternie przystani żeglarskiej i na pomostach zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zachowania ciszy nocnej. Osoby naruszające porządek i nie przestrzegające regulaminu, będą proszone o opuszczenie terenu przystani.
 15. Zabrania się przebywania na pomostach przystani żeglarskiej oraz korzystania z jednostek pływających, osobom, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 16. Zabrania się kąpieli oraz wędkowania na terenie przystani.
 17. Palenie ognisk może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu i wymaga zgody Zarządcy.
 18. Parkowanie na terenie przystani jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Zarządca Obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 25 12, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu należy kontaktować się
pod nr tel.  alarmowych:

502-160-139 - WOPR

       999 – Pogotowie Ratunkowe

       998 – Straż Pożarna

       997 – Policja

       112 – Telefon alarmowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.  nr 6 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 25 maja 2023 r.

 

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA  SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI

 

 1. Zarządcą i administratorem  slipu do wodowania łodzi jest Ośrodek Sportu
   i Rekreacji w Myśliborzu z siedzibą w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz
  ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Slip usytuowany jest na przystani żeglarskiej w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 5. 
 3. Wszystkie osoby przebywające na przystani żeglarskiej i korzystające ze slipu dla łodzi jak również korzystające tylko z przystani żeglarskiej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu użytkowania slipu do wodowania łodzi.
 4. Slip służy do wodowania sprzętu pływającego użytkowanego do celów rekreacyjnych.
 5. Korzystanie ze slipu, wodowanie sprzętu pływającego służącego do innych celów niż rekreacja, wędkowanie, ratownictwo wodne, kontrole policji odbywa się tylko za zgodą Zarządcy obiektu  OSiR w Myśliborzu.
 6. Poza kolejnością wodowanie sprzętu pływającego przysługuje służbom ratowniczym
   i kontrolnym takim jak: Policja, WOPR, OSP, PSR.
 7. Za korzystanie ze slipu do wodowania łodzi obowiązują opłaty określone Zarządzeniem Burmistrza Myśliborza.
 8. Kluby sportowe i stowarzyszenia, które zgodnie ze swoim statutem realizują nieodpłatnie zadania z zakresu sportów wodnych i posiadają swoją siedzibę na terenie Gminy Myślibórz, są zwolnione z opłat za slipowanie łodzi.
 9. Procedura korzystania ze slipu.
 1. podjazd ze sprzętem pływającym drogą wewnętrzną pod szlaban,
 2. obowiązkowe zatrzymanie się przed szlabanem, w celu skontrolowania czy slip jest wolny,
 3. uiszczenie opłaty za slipowanie w biurze OSiR ul. Marcinkowskiego 5,
  a w sezonie letnim, w miesiącach lipiec i sierpień w biurze na wypożyczalni sprzętu wodnego na plaży miejskiej,
 4. opłatę można wnieść  również na konto OSiR w Myśliborzu GBS O/Myślibórz
   nr 26 8355 0009 0070 0711 2000 0001  potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić pracownikowi OSiR przed skorzystaniem ze slipu,
 5. po zwodowaniu sprzętu pływającego wodujący zobowiązany jest niezwłocznie zwolnić slip dla następnej osoby, oraz zaparkować pojazd na miejscu do tego przeznaczonym,
 1. Zabrania się parkowania samochodów w obrębie slipu i na drodze wewnętrznej dojazdowej do slipu, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 2. Podczas wodowania należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa uwzględniające bezpieczeństwo i ochronę innych osób.
 3. Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w slip i pomost.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i skoków do wody w obrębie slipu i pomostu.
 5. Korzystający ze slipu ma obowiązek utrzymać czystość i porządek  podczas wodowania łodzi.
 6. Osoby które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu nie uzyskują zgody na wodowanie sprzętu pływającego.
 7. Nad prawidłowym funkcjonowaniem przystani i slipu nadzór prowadzą wyznaczeni pracownicy OSiR w Myśliborzu. 
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Zarządca Obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 25 12, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu należy kontaktować się
pod nr tel.  alarmowych:

502-160-139 - WOPR

       999 – Pogotowie Ratunkowe

       998 – Straż Pożarna

       997 – Policja

       112 – Telefon alarmowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.  nr 7 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 25 maja 2023 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC POSTOJOWYCH
W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W MYŚLIBORZU

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z ogólnodostępnej drogi wewnętrznej oraz stanowisk postojowych dla samochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu
  ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Zarządcą drogi wewnętrznej na działce nr 43/7 obręb Myślibórz 2 jest Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 5.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 1. Zarządca - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z drogi wewnętrznej i stanowisk postojowych.
 3. Droga wewnętrzna - droga będąca w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
 4. Stanowisko postojowe - wydzielona, utwardzona powierzchnia gruntu działki nr 34/7 obręb Myślibórz 2  przylegająca do drogi wewnętrznej.
 5. Pojazd - samochód, motocykl bądź inny pojazd korzystający z drogi wewnętrznej.
 1. Korzystanie z drogi wewnętrznej oraz stanowisk postojowych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 poz. 602).
 2. Poprzez wjazd na teren drogi wewnętrznej oraz stanowisk postojowych użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania przedstawione w niniejszym regulaminie oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz poleceń Zarządcy.
 3. Ruch na drodze wewnętrznej odbywa się zgodnie z umieszczonym oznakowaniem pionowym i poziomym.
 4. Dopuszczalna prędkość pojazdów na drodze wewnętrznej wynosi do 20 km/h.
 5. Postój pojazdu na stanowisku postojowym może odbywać się na zasadach określonych na znakach drogowych poziomych i pionowych.
 6. Wyznacza się miejsca postojowe dla służb ratowniczych, kontrolnych i pracowników  OSiR w Myśliborzu oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.
 7. Zabrania się zatrzymywania i postoju pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone w tym celu.
 8. Droga wewnętrzna i miejsca postojowe objęte są monitoringiem wewnętrznym Ośrodka.
 9. Użytkownikom drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów,
 2. zaśmiecania terenu,
 3. ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie drogi wewnętrznej, poza wyznaczonymi  stanowiskami postojowymi,
 4. pozostawiania przyczep podłodziowych na miejscach parkingowych i na drodze wewnętrznej poza czas niezbędny do wodowania sprzętu wodnego.
 1. W przypadku zdarzenia na terenie drogi wewnętrznej lub miejsca postojowego, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością Użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem terenu Zarządcy, do niezwłocznego poinformowania Zarządcy lub obsługi miejsc postojowych o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej oświadczenia ze zdarzenia.
 2. Bez zgody Zarządcy zabroniony jest wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne lub ponadnormatywne.
 3. W przypadku kolizji i wypadków powstałych na drodze wewnętrznej lub stanowiskach postojowych obowiązują zasady określone w ustawie prawo o ruchu drogowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Zarządca Obiektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz,
  tel. 95 747 25 12, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu należy kontaktować się
pod nr tel.  alarmowych:

       999 – Pogotowie Ratunkowe

       998 – Straż Pożarna

       997 – Policja

       112 – Telefon alarmowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.  nr 8 do uchwały nr LVIII/494/2023

 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 25 maja 2023 r.

 

REGULAMIN  NAJMU MIEJSC NOCLEGOWYCH

W BUDYNKU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MYŚLIBORZU
PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO 5

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu miejsc noclegowych położonych w budynku OSiR w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Cena Najmu – całkowity koszt wynajmu miejsca noclegowego.
  2. Miejsce noclegowe – miejsce przeznaczone do wynajmu w budynku OSIR
   w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 5.
  3. Najem - oddanie przez Wynajmującego miejsc noclegowych do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówione wynagrodzenie,
  4. Najemca - osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu miejsc noclegowych,
  5. Wynajmujący – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu (OSiR)
   ul. Marcinkowskiego 5.
 3. Za korzystanie z miejsc noclegowych obowiązują opłaty określone Zarządzeniem Burmistrza Myśliborza.
 4. Przy zameldowaniu Najemca zobowiązany jest do okazania pracownikowi biura OSiR dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 5. W karcie meldunkowej Najemca osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Najemcy pracownik OSiR ma obowiązek wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości pozostałe dane meldunkowe.
 6. Rozpoczęcie pobytu w pokoju jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Najemcę przepisów niniejszego Regulaminu.
 7. Miejsce noclegowe wynajmowane jest na dobę, która trwa od godziny 13:00 w dniu wynajmu pokoju do godziny 10:00 dnia następnego. Jeżeli Najemca nie określi czasu pobytu w dniu wydania pokoju, przyjmuje się, że pokój ten został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia  Najemca powinien zgłosić w Biurze OSiR do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. OSiR uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 9. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w pokoju rzeczy osobistych po godzinie 10:00
  jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Najemca opuści pokój
  po godzinie 10:00 - OSiR naliczy pełną opłatę za każdą kolejną dobę najmu.
 10. Wynajmujący pokój nie może przekazywać go innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.
 12. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez  Najemcę na odpłatne dokwaterowanie tych osób
  do zajmowanego pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny najmu miejsca noclegowego wg aktualnego cennika.
 13. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie jego trwania, OSiR nie zwraca opłaty za resztę opłaconych noclegów. W sytuacjach szczególnych dotyczących zwrotu opłaty za niewykorzystane noclegi decyzje podejmuje Zarządca obiektu.
 14. Rezerwacja grupowa nosi miano gwarantowanej, jeśli na 30 dni przed planowanym pobytem zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 15. Przez cały czas pobytu na terenie obiektu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 17. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez Najemcę zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

Adres:

ul. Marcinkowskiego 5,
74-300 Myślibórz

Telefon:

+48 95 747 25 12