Logo OSiR Myślibórz
OŚRODEK SPORTU
i REKREACJI

w Myśliborzu
Image Description Image Description
Image Description Image Description

Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Myślibórz , będacych w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu

 

Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków

trwałych będących własnością Gminy Myślibórz, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.

 

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż n/w środków trwałych:

Lp.

Nazwa środka, typ

Rok

produkcji

Cena wywoławcza w zł brutto

1.

Piec centralnego ogrzewania Galmet KWR Z.W +S. Moc cieplna 70 KW, moc kotła 950 kj., Paliwo stałe, miał, węgiel kamienny, ekogroszek, drewno. Kocioł wyposażony jest w elektroniczny sterownik z algorytmem PID i wentylator nadmuchowy. Sprawny technicznie.

2017

 5 160,00 zł

2.

Zbiornik na ciepłą wodę użytkową GALMET SGW  SKAY 200 litrów. Pojemność wody 197 l., klasa efektywności energetycznej klasa B, moc wymiennika 33.6 kW.

    2017

   660,00 zł

3.

Łódź typu Cadet – 3 sztuki

 

    1995

120,00 zł/-szt.

 

 1. Środki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 5.
 2. Oferta pisemna powinna być sporządzona w języku polskim, wskazywać, którego środka dotyczy i zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę do  i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem środków przetargu;
 4. oświadczenie o zabraniu środków na własny koszt,
 5. być podpisana w czytelny sposób

 

 1. Ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami należy  umieścić  w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej następujący: „Oferta  w przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków trwałych poz. ….” Nie otwierać przed 28.02.2023r godz. 10:00.

 

 1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub tylko na wybrany środek.   

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Marcinkowskiego 5 ; 74-300 Myślibórz lub przesłać na adres Zamawiającego: Ośrodek Spotu i Rekreacji w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 roku do godzin 10:00.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2023r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

 

 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeżeli  nie będzie można dokonać wyboru  oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, oferenci ci zostaną poproszeni do złożenia ofert dodatkowych. Nie mogą jednak zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonej przez siebie ofercie.

 

 1. W przypadku stwierdzenia braków w złożonej ofercie oferent zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie określonym przez Organizatora pod rygorem odrzucenia oferty.

 

 1. O wyborze oferty jak również o jej odrzuceniu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 

 1. Od wyników przetargu nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

 

 

 

 

Myślibórz  17 stycznia 2023 roku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik -  wzór oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................                              ............................................

   (pieczątka Wykonawcy,                                                       ( miejscowość, data)

         nazwa, adres)   

 

                

Do: ............................................................

                

 

 

Oferent ..............................................................................................................................

adres...........................................................................................................................................

REGON ........................................................ Nr NIP .................................................................

Nr tel. ............................................................  Nr faksu .............................................................

e-mail: ...........................................................

              

OFERTA

                         

 1. Oferuję kwotę:

 

 1. Piec centralnego ogrzewania GAMET KWR Z. W+S ……………… zł

 

 1. Zbiornik na ciepłą wodę użytkową GALMET SGW SKAY 200 litrów ………………..zł
 2. Łódź typu Cadet ………………. zł/ sztuka

 

 1. Zobowiązuję się wpłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym środków i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

 

 1. Oświadczam, że środki odbiorę transportem własnym po wpłacie wymaganej kwoty.

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres związany z archiwizacją dokumentów.

 

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

                                                                                               .......................................................

                                                                                                 ( podpis i pieczątka Wykonawcy)

Adres:

ul. Marcinkowskiego 5,
74-300 Myślibórz

Telefon:

+48 95 747 25 12